Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Lorenxi Equestrian en de afnemers van producten en diensten. 1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met deze voorwaarden akkoord gaat.

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Lorenxi Equestrian en afnemer.

2.2 De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden van afnemer wordt door Lorenxi Equestrian uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Bestellingen

3.1 Bestellingen kunnen via de internetsite Lorenxi Equestrian worden geplaatst.

3.2 Er is geen minimum bestelbedrag.

3.3 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Lorenxi Equestrian uw bestelling in behandeling heeft genomen.

4. Verkoop via de internetwinkel

4.1 De internetwinkel werkt handmatig. We behouden ons recht op het niet leveren van de aangekochte artikelen als het artikel niet meer leverbaar is binnen 3 weken, doordat er meer verkocht is dan verwacht en we het artikel niet meer tijdig geleverd kunnen krijgen.

5. Prijzen

5.1 De in de laatstverschenen internetpagina van Lorenxi Equestrian vermelde prijzen gelden.
5.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Lorenxi Equestrian bevoegd de op de internetsite vermelde prijzen en verdere voorwaarden te wijzigen.
5.3 Alle prijzen zijn inclusief kosten van verpakking, BTW en verzending, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen

6. Levering

6.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
6.2 Lorenxi Equestrian verzendt over de hele wereld.
6.3 Zodra dat de vervoersmaatschappij de aangekochte zending heeft aangemerkt als ‘afgeleverd’ kan Lorenxi Equestrian nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele vermissing hiervan. Opdrachtgever zal in dit geval de vervoersmaatschappij aan moeten spreken.
6.4 Lorenxi Equestrian levert de bestelling met bekwame spoed af. De levertijd is afhankelijk van de gekozen personalisatie. Vanaf het moment dat de bestelling betaald is wordt de bestelling binnen 2 tot 5 dagen verzonden. Helaas kunnen er altijd belemmerende factoren zijn waardoor dit niet altijd lukt.
6.5 De door Lorenxi Equestrian opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

7. Betaling

7.1 U kunt betalen op de volgende manieren:
– U betaalt contant bij het afhalen van uw bestelling aan het adres van Lorenxi Equestrian.
– U kiest voor creditcard, iDEAL, Visa of Mastercard.
U kiest de betaalmethode zelf in de bestelprocedure van onze internetwinkel.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Lorenxi Equestrian, totdat u aan al uw (betalings)verplichtingen heeft voldaan.

9. Retour

9.1 Wanneer de niet-gepersonaliseerde producten niet aan uw verwachtingen voldoen, dan kunt u de producten binnen 14 dagen in de originele verpakking, schoon, ongebruikt retour sturen. 9.2 Gepersonaliseerde producten komen niet in aanmerking voor retournering. 9.3 Om duidelijkheid te verschaffen voor onze klantenservice dient u de zending te vergezellen van de bijgesloten factuur.
9.4 Retourzending van artikelen is uw eigen risico. Het is verstandig bij retourzendingen een bewijs van verzending te vragen.
9.5 Voldoet uw retourzending aan de voorwaarden dan storten wij het aankoopbedrag binnen 14 dagen retour op uw bankrekening.
9.6 Wanneer de door Lorenxi Equestrian afgeleverde artikelen niet binnen de ‘zichttermijn’ van artikel
9.1 zijn teruggezonden, gelden de zaken als door u zonder enig bezwaar geaccepteerd.

10. Ruilen

10.1 Ruilen kan binnen 14 dagen onder de in artikel 9 genoemde voorwaarden. Hiervoor berekenen wij u de eventuele kosten van meerprijs van een artikel, die u vooraf dient over te maken op het banknummer van Lorenxi Equestrian.

11. Garantie

11.1 De garantie omvat materiaalfouten. Uiteraard valt normale slijtage niet onder de garantiebepaling.
11.2 Garantieaanspraken kunnen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek per e-mail bij Lorenxi Equestrian worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur.
11.3 Deze garantie houdt in dat aan de in 11.2 gestelde voorwaarden is voldaan, Lorenxi Equestrian repareert of vervangt het artikel of de aankoopprijs of een deel daarvan (ter keuze van Lorenxi Equestrian), zonder dat u de kosten daarvan dient te betalen.
11.4 Deze garantie is niet van toepassing indien: u wijzigingen aan het artikel heeft aangebracht; sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzingen.

12. Aansprakelijkheid

12.1 De aansprakelijkheid van Lorenxi Equestrian met betrekking tot de verkoop en leveringen van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot onder de 11 geregelde garantie.
12.2 Iedere aansprakelijkheid van Lorenxi Equstrian is beperkt tot het bedrag van de ter zake verzonden factuur.

13. Wijzigingen algemene voorwaarden

13.1 Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie die zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

14. Geschillen

14.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
14.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost.